• Start
 • Onze club
 • Sportongeval

Wat bij Sportongeval

WAT BIJ SPORTONGEVALLEN?

PROCEDURE VOOR DE SPELER: Doe ONMIDDELLIJK aangifte van het ongeval!

LEES AANDACHTIG:

 • Vraag een aangifteformulier aan de trainer, afgevaardigde, bestuurslid of download het HIER
 • Laat de voorzijde van dit formulier door de behandelende geneesheer goed en volledig invullen, ondertekenen en afstempelen. (Let op dat indien kiné nodig geacht wordt dit ook vermeld wordt op de aangifte! Zonder voorafgaande toestemming van het FSF van aantal beurten kiné, zullen de beurten NIET worden terugbetaald!)
 • Er dient een nieuw doktersvoorschrift worden ingediend indien de beurten kiné worden verlengd.
 • Bezorg het aangifteformulier tijdig aan de Gerechtigde Correspondent (Geert Borloo). Het formulier moet binnen de 21 kalenderdagen door de club worden verzonden naar de KBVB - dienst ongevallen.
 • Vergeet niet een ziekenfondsklevertje bij te voegen.
 • De GC vult vervolgens de achterzijde van het formulier in: bezorg de gevraagde informatie aan de GC
 • Enkel een onmiddellijke aangifte kan garanderen dat dit document tijdig bij de KBVB aankomt en u kunt genieten van een tussenkomst.

EEN GOEDE AFHANDELING VAN HET DOSSIER IS VEREIST:

 • Laat u genezen verklaren door uw geneesheer via het geneeskundig attest dat u ondertussen van de voetbalbond & GC hebt verkregen. Dit attest TERUG aan de GC bezorgen na invulling van de geneesheer.
 • Pas vanaf de datum van genezing mag u terug voetballen!
 • Geef uw onkostenstaten, originele kwijtschriften (geen fotokopijen) van de mutualiteit in bij de GC.
 • Geef wel uw onkosten eerst aan bij uw ziekenfonds en geef pas nadien het kwijtschrift van het ziekenfonds aan de  GC.
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur, een kasticket is niet voldoende
 • Geef originele hospitaalfacturen met betalingsbewijs in.
 • Het FSF betaalt gewoonlijk de tegemoetkoming aan onze penningmeester pas uit na enkele maanden.
 • De GC is niet bevoegd voor het uitbetalen van deze tegemoetkoming.

U kunt het FSF het best vergelijken met de diensten van het Ziekenfonds. U wordt een supplementaire tegemoetkoming aangeboden, nadat het Ziekenfonds reeds is tussengekomen. Verwacht dus geen volledige schadeloosstelling!

WAT JE NOG MOET WETEN:

De verschillende tegemoetkomingen worden gespecifieerd in een bijzonder reglement van het FSF en te talrijk om op te sommen zijn. Algemeen kan men zeggen:

 • Er steeds een franchise (vrijstelling) is van € 10.90
 • Als de sportinactiviteit de 21 dagen niet overschrijdt, worden de kosten van de kinesitherapie niet terugbetaald! De gekwetste speler moet dus minstens 20 dagen voetbal onbekwaam zijn!
 • De voetbalbond verleent geen tussenkomst voor zaken waarvoor het ziekenfonds ook geen tegemoetkoming geeft (verbanden, het huren van krukken, niet terugbetaalbare “medicatie” van de apotheker, osteopathie…)
 • Het dossier wordt 2 jaar na ontvangst van de aangifte gesloten. Het dossier kan enkel open blijven of heropend worden bij ongevallen die tandproblemen tot gevolg hadden, verwijdering synthesemateriaal of geval van klacht bij gerecht op burgerlijke partijstelling.
 • Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest, komt het FSF echter niet tussen in een later ongeval wanneer de consolidatie van het eerste ongeval niet medisch vastgesteld was op het ogenblik van het volgende ongeval (nieuwe aangifte).

Het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband. Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur ...). Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping ... Het Federaal Solidariteitsfonds is geen verzekering. Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding ...) dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

Een goede raad aan alle spelers: neem altijd een fotoafdruk voor uw persoonlijk dossier van alle documenten die u aan de clubsecretaris overhandigt. Dit om alle onnodige discussies te vermijden.

Contactgegevens

VC Herzele-Ressegem

De Tramzate 6

9550 Herzele

Tel.: 0477/288733

Komende evenementen

Geen komend evenement!